PCvx图片解密
This_is_Y Lv6

今天偶然看到一篇文章,思路很棒,值得学习
https://mp.weixin.qq.com/s/rvkhkvirdq6Ab64n-lIn0Q

PCvx的文件路径一般放在C盘的文档下的WeChat Files里,每个账号的vxID就是文件夹名
image-20210731202818613

图片一般是这个位置
image-20210731202931124

拿出一张图片,用winhex打开看16进制,文件头是 DE 07
image-20210731203238002

同时,png图片的文件头是89 50
DE XOR 89= 57,而同时,07 XOR 50 =57

写一个小脚本跑一下
核心代码就这几行

1
2
3
4
5
6
7
8
with open(file,'rb')as fr:
fr = fr.read()
with open(file,'wb')as fw:
for i in fr:
a += 1
# print(i,i^87,bytes([i^87]))
fw.write(bytes([i^87]))

主要是想记录一下
python用二进制读取文件(rb)的时候,如果直接遍历用print输出,得到的是每一个字节的10进制,就比如这个文件,读前16个字节,
第一排是直接print得到的,第二排是把第一排的结果转成了16进制,第三排是winhex的显示
image-20210731210837422
要进行异或的时候,要与得到的值(57(实际上应该要写0x57))的十进制(87)异或。
最后写入的时候,也要用二进制的方式(wb),直接把结果写入是不行的,需要用bytes转换一下

常用文件及其文件头
|文件名|文件头|
|—|–|
|JPEG (jpg) | FF D8 FF E1 |
|PNG (png) | 89 50 4E 47 |
|GIF (gif) | 47 49 46 38 |
|TIFF (tif) | 49 49 2A 00 |
|Windows Bitmap (bmp) | 42 4D |
|CAD (dwg) | 41 43 31 30 |
|Adobe Photoshop (psd) | 38 42 50 53 |
|Rich Text Format (rtf) | 7B 5C 72 74 66 |
|XML (xml) | 3C 3F 78 6D 6C |
|HTML (html) | 68 74 6D 6C 3E |
|Email [thorough only] (eml) | 44 65 6C 69 76 65 72 79 2D 64 61 74 65 3A |
|Outlook Express (dbx) | CF AD 12 FE C5 FD 74 6F |
|Outlook (pst) | 21 42 44 4E |
|MS Word/Excel (xls.or.doc) | D0 CF 11 E0 |
|MS Access (mdb) | 53 74 61 6E 64 61 72 64 20 4A |
|WordPerfect (wpd) | FF 57 50 43 |
|Postscript (eps.or.ps) | 25 21 50 53 2D 41 64 6F 62 65 |
|Adobe Acrobat (pdf) | 25 50 44 46 2D 31 2E |
|Quicken (qdf) | AC 9E BD 8F |
|Windows Password (pwl) | E3 82 85 96 |
|ZIP Archive (zip) | 50 4B 03 04 |
|RAR Archive (rar) | 52 61 72 21 |
|Wave (wav) | 57 41 56 45 |
|AVI (avi) | 41 56 49 20 |
|Real Audio (ram) | 2E 72 61 FD |
|Real Media (rm) | 2E 52 4D 46 |
|MPEG (mpg) | 00 00 01 BA |
|MPEG (mpg) | 00 00 01 B3 |
|Quicktime (mov) | 6D 6F 6F 76 |
|Windows Media (asf) | 30 26 B2 75 8E 66 CF 11 |
|MIDI (mid) | 4D 54 68 64 |

 Comments